فاطمه فاطمه است

فاطمه در همه ی ابعاد گوناگون «زن بودن» نمونه شده بود.
مظهر یک "دختر"، دربرابر پدرش.
مظهر یک"همسر"، دربرابر شویش.
مظهر یک "مادر"، دربرابر فرزندانش.
مظهر یک"زن مبارز ومسئول"، دربرابر زمانش وسرنوشت جامعه اش.


(دکترعلی شریعتی/فاطمه فاطمه است/ص228)

/ 1 نظر / 32 بازدید