/ 3 نظر / 16 بازدید
خاکستر عشق

بی بهونه سلام می بینی هنوزم بهانه دارم ![لبخند]

خاکستر عشق

سراغی نمی گیری ؟ هر چند از دیوانه و دلتنگی مثله من سراغ گرفتن ندارد !

خاکستر عشق

هر جا هستی با هر کی هستی بهترینا برای تــــــو