من چگونه ؟
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۳٠ تیر ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

****************

امروز همان فردايست كه ديروز نگرانش بودي .امروز همان ديروزيست كه فردا از ان ياد مي كني ،

پس ديروز را فراموش كن و فردا را در خاطر داشته باش .

****************

من چگونه ستايش كنم آن چشمه را كه نيست ؟

من چگونه نوازش كنم اين تشنه را كه هست ؟

من چگونه بگويم كه اين خزان زيباترين بهار ؟

من چگونه بخوانم سرود فتح ؟

من چگونه بخواهم كه مهر باشد اي مرگ مهربان ؟

زيباترين بهار در اين شهر   ؟                 زيباترين خزانست

من چگونه بر اين سنگفرش سخت ؟  با چه گونه گياهي نظر كنم !   با چگونه رفيقي سفر كنم !

من چگونه ستايش كنم اين زنده را كه مرد ؟

من چگونه نوازش كنم آن مرده را كه زيست ؟

****************

       پرنده ها به تماشاي بادها رفتند                 شكوفه ها به تماشاي آبهاي سپيد

   زمين عريان مانده ست و باغهاي گمان            و ياد مهر تو اي مهربانتر از خورشيد