دائم الوضو بودن
ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

***** باطن کتب ضاله !*****

حضرت استاد (دام عزه) ميفرمودند : شبی در عالم رويا ديدم درون چاله سياه و قير اندودی چند تکه

گوشت افتاده است و من مشغول جابجا کردن آنها هستم و بسيار متعفن  بدبو ٬ بود ٬ وقتی از خواب

بيدار شدم بوی تعفن آنها مشامم را آزار ميداد ٬ صبح ساعت ۱۱ درب منزل را زدند آقايی با موتور سيکلت

آمده بود و يک پلاستيک سياه برگی پر از کتب ضاله ٬ آورده و گفت : ميخواستم اين کتاب ها رو آتش بزنم

٬ گفتم شايدبرای شما خوب باشد ٬ برای خواندن و رد کردن بدردتان بخورد من به ياد خواب ديشب افتادم

و گفتم : آقا جان ! آنجا که قرآن و اصول کافی و حديث داريم ٬ چرا سراغ اينها برويم ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديلمی از پيامبر اکرم (ص) نقل ميکند که خداوند می فرمايد :

(( هر کس وضويش را از دست بدهد و وضو نگيرد به من جفا کرده است ٬ و کسی که وضويش را از دست

بدهد و دوباره وضو بگيرد و حداقل دو رکعت نماز نخواند بر من جفا کرده ٬ هر کس وضويش را از دست داد

تجديد وضو کرد و دو رکعت نماز خواند ٬ و پس از آن دعا نکرد بر من جفا کرده است و هر کس وضويش را

از دست داد و پس از آن وضو بگيرد و نماز بخواند دعا کند ٬ و از حوايج دنيا و آخرتش چيزی بخواهد و من

اجابت نکنم ٬ من به او جفا کرده ام و من خدای جفا کار نيستم ))

**********

 تا آپديت بعديم يا حق