ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

**********

اين يک اصل غيرقابل ترديد است : کساني که دائما از شرافت حرف مي زنند از آن بويي نبرده اند

**********

هميشه دوست داشتم فرصتي دست مي داد تا فروتني را تمرين کنم اما همواره به خاطر مي آوردم که

من مهم تر از آن هستم که اوقاتم را صرف چنين اموري کنم

*********

عشق مثل باد روده است تا موقعي که در وجود توست خودت را ناراحت مي کند و

 زماني که ابراز مي شود ديگران را مي آزارد .

**********

تعريف من از ازدواج چنين است : قضيه با دو نفر آغاز ميشود که زندگي را بدون وجود يکديگر غيرقابل

تحمل مي بينند و بعد از مدتي به همان دو نفر ختم مي شود که حالا ديگر زندگي را در کنار هم غيرقابل

تحمل مي بينند (سيدني اسميت )

**********

تا آپديت بعديم بای