درس بعد
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

 

**********

با زندگي کردن در گذشته يا آينده زيستن در زمان حال رو از دست نده.

حتي اگر يک روز در زمان حال زندگي کني، همه ي روزهاي عمرت را زيسته اي.

**********

هنگامي که هنوز چيزي براي بخشيدن داري، هرگز نااميد نشو

**********

هيچ چيز واقعا به پايان نمي رسد تا لحظه اي که خودت دست از تلاش برداري.

از مواجه شدن با خطرات نترس؛ زيرا بدين ترتيب فرصت مي يابی

 که بياموزي چه قدر بايد شجاع باشي.

**********

 تا آپديت بعديم بای