ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

به نام خدا

سلام بازم اومدم ٬ يک روز به همه استراحت بدم

( راستی چشم آقا محمد از اين به بعد کوچيک تر می نويسم ) 

 

******* رازهای موفقيت *******

 راز موفقت در زندگی را فقط کسانی آموختند که در زندگی موفق نشدند. وفاداری بر سعی و کنار گذاشتن خواسته ها ، تصميمات و مسئوليت هايمان نيست ،

 
هيچ کس ديگری نمی تواند به جای ما تصميم بگيرد ، هيچ کس ديگری نمی تواند
مسئول پيامد کارهای ما باشد .
 
 وفاداری ما نسبت به ديگران احترام گذاشتن ، پذيرفتن و توجه به آنهاست .
 
ما اجباری در موافقت با ديگران يا اجازه دخالت دادن به آنها برای زير نظر داشتن عقايد ،
احساسات يا رفتار خود نداريم و هرگز مجبور به تحمل بد رفتاری نيستیم .
 
وفادار بودن و پذيرفتن وفاداری تنها به اين معناست که من خود را متکی به ديگری قرار ندهم
من با احترام گذاشتن و عشق ورزيدن به ديگران و با دخالت در زندگی آنها يا اجازه
نظارت دادن به آنها برخود به ديگران وفا دارهستم .
 
 آنچه اهميت دارد اين است که انسان بتواند قدرت را بدست بياورد .
  
 من به ارواح موعتقد نيستم ولی به قدرت ناخود آگاه فکری موعتقدم .
 
من واقعاْ فکر می کنم که مغز بيشتر قدرت فائق آمدن بر ساير اندامهای حسی و
توليد تجسمات وا دارد و مردمی که می گويند روح ديده اند را باور دارم .
 
عشق در لحضه پديد می آيد ، دوست داشتن در امتداد زمان ، اين اساسی ترين
تفاوت ميان عشق و دوست داشتن است .
 
عشق معيارها را در هم می ريزد ، دوست داشتن بر پايه های معيارها بنا می شود . 
عشق ناگهان و ناخواسته شعله می کشد ، دوست داشتن از
شناختن و خواستن سرچشمه می گيرد.