دستـانـم را بگيـر !!!
ساعت ٢:٢٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ شهریور ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

دستــانم را بگيـر !!!

مـاه مـن !

لـرزش دستـانـم را دیـدی ؟!

ســرمــای دستــانـم را حـس کـردی ؟!

ولـی بـا ایـن وجود بـاز هم دستـانم را گـرفتی ؟!

نـازنین !

مـدتهـا بـود دستـانم سـرد بود !

مـدتهـا بـود بـا کوچکتـریـن بهـانه ای شـروع به لـرزش می کـرد !

امـا ....!

وقتـی دستـانـم را فشـردی .. !

گرمـای دستـانت گـرمم کـرد !

قدرت دستـانت به مـن نیرو داد !

و جـانی تـازه بـا تـو گرفتم !

پس مهـربـانم ..... !

دستـانم را محکم بگیر و دیگـر رها مکن که سقوطم بـرابـر بـا مـرگ است !!!