آرامـش !
ساعت ٢:٢٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٧ شهریور ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

بمــان بهـــانۀ قشنگ مــن بــرای زندگی !

مدتها بود همه چیز بــرایـم گنگ و بـی معنی بود !

بـودن یــا نبـودن !

رفتن یــا مـاندن !

فریـاد زدن یــا سکوت کـردن !

خندیدن یــا گـریستن !

آرامـش یــا طغیـان !

امـا نـازنین ... !

بــا حضور سبــز تـــو همـه چیـز بـرایم معنـی پیـدا کـرد !

                                 و حــال معنـای آرامـش را فقط بــا «« تـــو »» میـدانـم !!!!