ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

دوستت دارم

 

هميشه می پـنداشتم که عشقـی همانند عشق ما را تنـها در روياها

می توان يافت در گذشته نمی خواستـم هيچ کس کاملا مرا بشناسد

حالا ميبينم به تو چيزهايی را از خود ميگويم که مدت ها بدان ها

فکرنـکرده ام چرا که می خواهم همه چيز را درباره من بدانی در

گذشتـه می پـنداشتم تنها من هستم که می تـوانم برای خود تصـميم

بگيرم حالا نظراتم را با تو در ميان بگذارم و تو مرا در تصميماتم

ياری میکنی چرا که من به تو اطمينان کامل دارم حالا در يافته ام

که عشق ما حتی از آنچه در روياها می يابيم نيززيباتر است

وآن عشق تنها از آن توست

 تقديم به تک ستاره قلبم ترانه